Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podnikající fyzická osoba Jana Novak, IČ: 075 05 434, se sídlem Pechova 2139/30, Brno-Židenice 615 00, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.barevne-leginy.cz.

 

  1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi podnikající fyzickou osobou Jana Novak, IČ: 075 05 434, se sídlem Pechova 2139/30, Brno-Židenice 615 00, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese www.barevne-leginy.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

 

  1. Vymezení pojmů

2.1. Zboží: movité věci, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, zejména oděvy, látky a oděvní doplňky, a to za kupní cenu uvedenou u příslušného Zboží v E-shopu.

2.2. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4. Reklamační řád: pravidla pro údržbu Zboží a pro reklamaci zboží zveřejněná
na www.barevne-leginy.cz.

 

  1. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím E-shopu činí Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem odeslání. Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

3.2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávající je v některých případech oprávněn požádat Kupujícího o potvrzení objednávky jiným vhodným způsobem (telefonicky nebo písemně).

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.5. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.

3.6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího: barevneleginy@gmail.com. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 3.4. těchto Obchodních podmínek ruší se Kupní smlouva od počátku.

3.7. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu jsou nezávazné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.

3.10. Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, objednacím číslem a je vyobrazeno na fotografii. Tato fotografie je ilustrační a nezohledňuje přesné barevné či velikostní varianty. Kupující bere v úvahu, že veškeré uvedené rozměry u nového Zboží jsou pouze informativní a že u každého Zboží je povolená rozměrová tolerance, která se může lišit dle druhu výrobku nebo použitého materiálu. Informace o Zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti Zboží se mohou na E-Shopu objevit s časovou prodlevou.

3.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.12. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

 

  1. Dodání Zboží

4.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží z následujících možností:

Doprava po ČR:

4.1.1. Dodání prostřednictvím Česká pošta, s. p., kdy náklady na dopravu činí:

Balík na poštu nebo do ruky: poštovné a balné 129,-Kč.Cena poštovného se může lišit podle velikosti a objemu zakázky.

4.2. Prodávající splní povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá Zboží dopravci za účelem dodání Zboží Kupujícímu.

4.3. Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.4. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu Zboží. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se Zbožím jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se Zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky se Zbožím a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

4.6. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se Zbožím adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odeslání Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.7. Nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.

4.8. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

 

  1. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v E-shopu je cenou konečnou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Ceny v kamenných prodejnách a na E-shopu se mohou lišit.

5.2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, a – to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

5.2.1. v hotovosti při osobním odběru Zboží v Centrálním skladu;

5.2.2. dobírkou při dodání Zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí Zboží od dopravce, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání Zboží.

5.2.3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 11220201/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., přičemž Kupující je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky, příp. jiný variabilní symbol přidělený Kupujícímu Prodávajícím. V případě neuvedení variabilního symbolu bere Kupující na vědomí, že dodání Zboží může být zpožděno, neboť nebude možné identifikovat platbu Kupujícího a Kupující je povinen v takovém případě neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

5.3. V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu Zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti při osobním odběru nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží je Prodávajícím Kupujícímu odesláno nejdříve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání Zboží.

 

  1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, popř. dle ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo dle ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku Zboží dodané v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Kupující musí o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou dopisu zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Prodávajícího (Jana Novak, IČ: 075 05 434, se sídlem Pechova 2139/30, Brno-Židenice 615 00), případně e-mailem zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího barevneleginy@gmail.com.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. nepoužité, nepoškozené, čisté, s neporušenými štítky a – etiketami, včetně původního obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, dokumentací a dárky, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu provozovny: Úprava a šití oděvů Orlí, www.barevne-leginy.cz ; Galerie Orlí 3 , 2.patro;Brno – 602 00 a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

6.4. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena v hotovosti. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení Zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného Zboží při jeho vrácení.

6.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.

6.6. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu finanční částky přijaté od Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, není-li Reklamačním řádem stanoveno jinak.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li Zboží při převzetí Kupujícím, který je Spotřebitelem, ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka). Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je Spotřebitelem, na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.5. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s Kupní smlouvou a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.

7.6. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

  1. Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonnými podmínkami.

 

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na elektronickou adresu Prodávajícího.

9.3. V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

9.4. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/. 

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Úprava a šití oděvů Orlí, www.barevne-leginy.cz ;Galerie Orlí 3;Brno 602 00 adresa elektronické pošty: barevneleginy@gmail.com, telefon +420 728 030 566.

9.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 3. 2019. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit, a to s účinností změny Obchodních podmínek ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách e-shopu.